Are the prices of Airbnb rentals in Istanbul correlated with the distance to the nearest institutions related to health tourism? I really hoped that the answer was yes. However, it was not. Here is a tribute to my wrongness.

A sneak peek into the results of the analysis conducted in this project.

Influenced by my previous analysis, I wanted to know more about the health institutions in Istanbul. I had two particular types of health institutions in my mind: aesthetic clinics and hair transplant centers.

Why? Well, before the Coronavirus pandemic, if you were to come to Istanbul, there was one thing that you would surely notice: the amount of people walking around with bandages around their scalps.


İstanbul’daki bir Airbnb’nin kirası ve o Airbnb’in en yakın sağlık turizmi ile ilintili kuruluşa olan mesafesi arasında herhangi bir ilişki var mı? Cevabın “Evet!” olmasını çok istedim, fakat maalesef cevap hayır. Bu yazı yanılgıma bir övgüdür.

Bu yazının konusu olan analizin sonucuna dair ufak bir ipuçu.

Bir önceki analizimden yola çıkarak İstanbul’daki sağlık kuruluşlarını biraz daha incelemek istedim. Üzerine düşmek istediğim iki tür sağlık kuruluşu vardı: estetik klinikleri ve saç ekim merkezleri.

Peki neden? Koronavirüs pandemisi öncesinde İstanbul’a uğradıysanız etrafta kafaları bandajlar ile sarılı halde dolaşan insan sayısının çokluğunu büyük ihtimalle fark etmişsinizdir.


İstanbul’un sağlık hizmetlerinin dağılımındaki potansiyel eşitsizlikleri bulmaya çalışıyorum.

İstanbul’un ilçelerini ve daha işaretlenmemiş bir niceliği gösteren koroplet harita

Geçtiğimiz dört ay içinde dünyaca çok zor zamanlardan geçtik. Koronavirüs salgını, hayatımızı yeni bir düzene soktu. Doğup büyüdüğüm şehir olan İstanbul’da hem Koronavirüs’ün, hem de onun getirdiği bu yeni düzenin izleri çok açık bir şekilde görülebiliyor.


Trying to uncover patterns in the distribution of Istanbul’s health services.

A choropleth map of Istanbul, showing an unlabeled quantity.

The world has gone through tough times in the past four months. The coronavirus has imposed a “new normal” upon us. Both the virus and the new normal that it brought along has been very visible in my hometown Istanbul.


An aerial overview of the İstanbul shoreline.
An aerial overview of the İstanbul shoreline.
Havadan İstanbul. Kaynak: Artem Bryzgalov, Unsplashed

Beton İstanbul

İstanbul, neredeyse 16 milyon insanın yaşadığı dev bir metropol. Nüfusuyla hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın en kalabalık şehri İstanbul, tarihi, ekonomik ve kültürel olarak birçok dünya kenti ile önem açısından boy ölçüşebilecek nitelikte.


A brief look into Istanbul’s environmental problems with the help of open source municipal datasets.

An aerial overview of the İstanbul shoreline.
An aerial overview of the İstanbul shoreline.
An aerial overview of the İstanbul shoreline. Photo by Artem Bryzgalov on Unsplash

Concrete Istanbul

Istanbul is a giant metropolis hosting nearly 16 million people. Alongside being the most crowded city of both Turkey and Europe, it is a city that can be thought of as being the same level in terms of historic, economic and cultural importance with a lot of world — renowned cities.

Eren Janberk Genç

Trying to make things happen where Data and Humanities meet. Student @ Boğaziçi University.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store